ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
trznica

Na temelju članka 61. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ br. 03/09 i 3/13), članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike br. 04/12) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/15-01/08, URBROJ: 2175-06/01-03-15-01 od 23. studenog 2015. godine Gradonačelnik Grada Vrlike raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
U VLASNIŠTVU GRADA VRLIKE

PREDMET ZAKUPA:
Predmet zakupa je poslovni prostor u gradu Vrlici anagrafske oznake 30. svibnja 1/c (Gradska tržnica) koji se sastoji od jedne prostorije ukupne površine 26 m2;
DJELATNOST KOJA ĆE SE U PROSTORU OBAVLJATI
Djelatnosti neprofitnih udruga iz području kulture, sporta i ostalih udruga civilnog društva te djelatnosti političkih stranaka.

POČETNI IZNOS ZAKUPNINE
Početni iznos zakupnine je 10 kuna po m2.
Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.
VRIJEME NA KOJE SE POSLOVNI PROSTOR DAJE U ZAKUP
Vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup je 5 godina, a počinje teći od dana sklapanja ugovora o zakupu.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora se ovjerava kod javnog bilježnika, kao ovršna isprava – solemnizacija, a troškove ovjere snosi zakupnik.
ROK ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA
Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 8 (osam) dana računajući od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u dnevnom tisku (Slobodna Dalmacija).
JAMČEVINA
Svaki ponuditelj obvezan je uplatiti 200,00 kuna jamčevine za ozbiljnost ponude.
Predmetni poslovni prostori mogu se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 12,00 sati, a potrebno je prethodno se najaviti na telefon 021/827-023.
Pisane ponude otvoriti će se trećeg radnog dana od završetka natječaja o kojem vremenu i mjestu će natjecatelji biti pravovremeno obavješteni.
Na natječaj se ne mogu javiti i na natječaju ne mogu sudjelovati oni natjecatelji koji po bilo kojem osnovu imaju dugovanje prema Gradu Vrlici.
Ako natjecatelj nije u mogućnosti prisustvovati javnom otvaranju ponuda punomoćnik natjecatelja dužan je najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu Grada dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika,a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).
Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor ili u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.
Zakupnik uzima prostor u viđenom stanju te ukoliko nije iskoristio pravo da pregleda poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije bio informiran o tome tko koristi poslovni prostor, u slučaju odustanka gubi pravo na povrat jamčevine.
U slučaju prodaje poslovnog prostora zakupnik ima pravo prvokupa.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostaviti će se svim natjecateljima u roku od 8 dana od dana donošenja.
Zakupnik je dužan plaćati zakupninu mjesečno unaprijed, najkasnije do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.
Gradonačelnik može tijekom trajanja zakupa donijeti odluku o povećanju ili smanjenju zakupnine, uslijed promjene zakonskih propisa ili odluka nadležnih tijela grada.
PISANA PONUDA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI
– ime i prezime fizičke osobe odnosno puni naziv pravne osobe, OIB i točnu adresu
– djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru
– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
– dokaz o uplaćenoj jamčevini
– broj žiro-računa, tekućeg računa ili sl. na koji će će vratiti jamčevina ukoliko natjecatelj ne bude izabran
– dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti ukoliko je natjecatelj fizička osoba
– preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji
– BON2 za pravne osobe
– potvrda Grada Vrlike da nema dospjele nepodmirene obveze prema gradskom proračunui dokaz o plaćenim ostalim troškovima koji proizlaze iz korištenja poslovnog prostora (voda, struja i dr).
– bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika na iznos od 10.000,00 kuna za osiguranje naplate zakupnine i drugih obveza iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12).
Ako natjecatelj ostvaruje prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja temeljem kojeg koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa te uvjerenje da nije korisnik mirovine ostvarene na osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i da ranije nije koristila pravo prvenstva za zakup nekog drugog gradskog prostora.
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vrlike, HR0523300031851300000 Proračun Grada Vrlike, model: HR68, poziv na broj: 7706 – OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.
KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
DOSTAVLJANJE PONUDA:
Pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj kuverti na adresu: GRAD VRLIKA, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, sa naznakom “ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR U VRLICI, (30. svibnja 1/c) – NE OTVARATI” najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Zadnji dan za predaju natječajne dokumentacije je 07. prosinca 2015. godine.
Na kuverti označiti ime i kontakt natjecatelja kako bi pravovremeno bio obaviješten o vremenu i mjestu otvaranja ponuda.
Javno otvaranje ponuda održati će se dana trećeg radnog dana od dana isteka natječajau Gradskoj vijećnici, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika.
Uvođenje u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora.
Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.
REPUBLIKA HRAVSTKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/15-01/08
URBROJ:2175-06/01-03-15-03
U Vrlici, 27. studenog 2015. godine

GRADONAČELNIK
Ivan Ćorić,v.r.

Skip to content