RASPORED ODVOZA SMEĆA

Obavještavamo Vas da će tvrtka Eko Vrlika d.o.o. dana 01. rujna 2019. godine započeti sa prikupljanjem miješanog komunalnog otpada na kućnom pragu.
Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježeni su RIF čipovima da bi se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada obračunavala po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukadno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Vrlike (KLASA: 021-02/18-01/01, URBROJ: 2175-06/01-01-18-01) te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17).
Molimo Vas da se odgovorno pridržavate navedenih dana odvoza. Svoj otpad odlažite isključivo u spremnike pokazujući odgovorno ponašanje prema okolišu i drugim sugrađanima.

Smanjenje broja odvoza miješanog komunalnog otpada implicira važnost odvojenog skupljanja otpada. Pozivamo Vas da smanjite količinu miješanog komunalnog otpada odlažući odvojeno prikupljeni otpad (papir, staklo, plastiku, tekstil) u spremnike za odvojeno prikupljanje na javnim površinama. Pored toga koristite mobilno reciklažno dvorišta, a u koje možete bez naknade odvesti više od 30 vrsta otpada.

Zahvaljujemo se svima onima koji će zajedno s nama doprinijeti da u Gradu Vrlici smanjimo količinu miješanog komunalnog otpada, prikupljajući odvojeno korisne sirovine.
– MOLIMO DA SPREMNIKE POSTAVITE UZ RUB LOKALNE PROMETNICE TAKO DA NE OMETAJU PROMET I TO NAJKASNIJE DO 07:00 SATI NA DAN ODVOZA
– MOLIMO DA SPREMITE SPREMNIKE NAKON ODVOZA OTPADA ŠTO JE PRIJE MOGUĆE

Detaljan raspored pogledajte u privitku.

Skip to content