POS STANOVI

Zamjenik gradonačelnika Nikola Uzun sa suradnicima posjetio je Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN.
Direktor Slavko Čukelj je upoznat sa napretkom te da je donesena Konačna lista sa 7 kandidata.
Napominje i da slijedi dostava dokumentacije za identifikaciju zemljišta na kojem planiramo izgradnju nakon čega će se potpisati Predugovor o međusobnim pravima i obvezama kojim će se utvrditi načelna spremnost APN-a i Grada u pristupanju Programu POS-a.
Nakon potpisivanja Ugovora o prijenosu prava vlasništva zemljišta za izgradnju građevine putem Programa POS-a u korist APN-a pristupit će se izradi projektne dokumentacije i ishođenju dozvola za gradnju.
Skip to content