NATJEČAJ ZA IZGRADNJU ZGRADE POSLOVNOG INKUBATORA

Grad Vrlika (Trg Fra Filipa Grabovca 6, 21 236 Vrlika, Republika Hrvatska) kao Korisnik EU sredstava raspisati će javni natječaj Evid. broja nabave: 1/18 – NMV za predmet nabave „Izvođenje radova na izgradnji zgrade Poslovnog inkubatora u Radnoj zoni Kosore, KK.03.1.2.01.0053“ u sklopu istoimenog Projekta koji se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020., Europskog fonda za regionalni razvoj (Poziva na dostavu projektnih prijedloga «KK.03.1.2.01 Razvoj poslovne infrastrukture») u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“
Procijenjena vrijednost radova kod izvođenja radova na izgradnji zgrade Poslovnog inkubatora na lokaciji kat. čest. 724/39 K.O. Kosore iznosi 16.335.810,00 HRK bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). Provodi se Otvoreni postupak javne nabave te će isti biti objavljen u ponedjeljak 16.07.2018. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN). Vrijeme trajanja otvorenog postupka javne nabave za dostavu ponuda je 30 dana računajući od dana objave natječaja.
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku i isključivo putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN) modul Pitanja/Pojašnjenja Dokumentacije o nabavi.
Skip to content