JAVNI POZIV

JAVNI POZIV
energetska obnova

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 61. stavak 1. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ br. 4/09 i 3/13) Gradonačelnik Grada Vrlike objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća
na području Grada Vrlike

I. Grad Vrlika će sufinancirati energetsku obnovu obiteljskih kuća na području Grada Vrlike u iznosu od 10 % od ukupne vrijednosti troškova, maksimalno 10.000,00 kuna.
II. Sufinanciranje iz točke I. ove Odluke odobriti će se onim korisnicima koji imaju sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a po dostavljenom računu o obavljenim radovima i završnom izvješću energetskog certifikatora.
III. Zahtjev za sufinanciranjem podnosi se na propisanom obrascu koji čini sastavni dio ovog poziva i može se preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike na adresi Trg fra Filipa Grabovca 6 ili na službenoj stranici Grada Vrlike: www.vrlika.hr.
IV. Uz zahtjev za sufinanciranje potrebno je priložiti:
– presliku osobne iskaznice,
– presliku računa preko kojeg će se izvršiti isplata (IBAN)
– Ugovor o sufinanciranju sklopljen između korisnika i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
– račun o obavljenim radovima
– završno izvješće energetskog certifikatora
V. Zahtjev kojemu priloži dokumentacija iz točke IV. ovog poziva potrebno je
dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel ili poslati poštom na adresu Trg fra
Filipa 6, 21236 Vrlika.
VI. Gradonačelnik Grada Vrlike će za one korisnike koji ispunjavaju uvjete iz točke
II. ovog poziva i koji su dostavili dokumentaciju iz točke IV. ovog poziva
donijeti odluku o sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće.

GRADONAČELNIK
Ivan Ćorić

KLASA: 370-05/15-01/02
URBROJ: 2175-06/01-03-15-01
U Vrlici, 20. studenog 2015. godine

Skip to content