JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE INFORMATIVNIH PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE ZA PROVOĐENJE PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE I TRENSFORMACIJE CENTRA ZA REHABILITACIJU „FRA ANTE SEKELEZ“ – VRLIKA

Pozivaju se vlasnici nekretnina na području Grada Vrlike i okolnih naselja da dostave pismene ponude za prodaju:
1. građevinskog zemljišta za gradnju niskoenergetske stambene kuće ili
2. stambene zgrade (obiteljske kuće) za adaptaciju za potrebe provođenja projekta deinstitucionalizacije i transformacije Centra za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ – Vrlika uz uvjet da nekretnina nije izgrađena ili značajno poboljšana (rekonstruirana, obnovljena) u prethodnih 5 godina sredstvima Europske unije i/ili nacionalnim sredstvima (operativni popravci isključeni su iz navedenog ograničenja)

Ad 1) Opis građevinskog zemljišta i potrebni uvjeti:
Građevinsko zemljište u Vrlici ili njenim naseljima treba biti na katastarskim česticama na kojima su ispunjeni uvjeti za izdavanje građevinske dozvole prema posebnom zakonu kojim se uređuju pitanja gradnje. Mora postojati legalni pristupni put. Građevinska parcela mora biti komunalno opremljena ili u neposrednoj blizini komunalne infrastrukture i površine od 500 – 1000 m2.

Namjena zemljišta:
Gradnja stambene zgrade

Ad 2) Opis stambene zgrade i potrebni uvjeti:
Stambena zgrada – obiteljska kuća treba se nalaziti na području Grada Vrlike ili u okolnim naseljima. Može biti uvjetna ali i neuvjetna za stanovanje, treba imati građevinsku dozvolu. Poželjno je da ima pripadajuće dvorište i da nije zgrada u bloku.

Za predmetni javni poziv uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:
– Vlasnički list (bezteretno (ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva)
– Posjedovni list – vlasničko i posjedovno stanje treba biti usklađeno (ne starije od 30 dana od dana objave ovog poziva)
– Ovjerena izjava da nekretnina nije opterećena upisanim ili neupisanim pravima trećih osoba
– Preslika osobne iskaznice vlasnika ukoliko se radi o fizičkoj osobi ili preslika akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela sa prilozima o registraciji ili izvadak i podatak o OIB-u
– Vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti vlasnika o ponuđenoj cijeni na ovaj javni poziv

Javni poziv će se objaviti na Oglasnoj ploči i web stranici Centra za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ – Vrlika (www.rehabilitacija-vrlika.hr), te na oglasnoj ploči i web stranici Grada Vrlike (www.vrlika.hr) a rok dostave ponuda je do 30. srpnja 2019. godine.

Centar za rehabilitaciju zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja i bez naknade štete.

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“- Vrlika, 30. svibnja 20, 21236 Vrlika. Sa naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNI POZIV 23/19.

Skip to content